Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 14991
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
News & Activities
โครงการศูนย์ช่วยเหลือศิษย์เก่าม.อ.ที่ประสบภาวะว่างงาน
Post Date: 28 ธันวาคม 2561
"โครงการศูนย์ช่วยเหลือศิษย์เก่าม.อ.ที่ประสบภาวะว่างงาน"

โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560
Post Date: 18 มกราคม 2560
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่2)
Post Date: 29 ธันวาคม 2559
เนื่องจากสมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น องค์ประชุมไม่ครบร้อยละ ๒๕ หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คนจากสมาชิกทั้งหมด สมาคมฯจึงจำเป็นต้องกำหนดจัด ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) ขึ้น

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2559
Post Date: 29 ธันวาคม 2559
ตามที่สมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา (ร่าง)ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนยกสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Post Date: 4 มิถุนายน 2559
ตามประกาศ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
Post Date: 15 พฤษภาคม 2559
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯการประชุมเครือข่ายตัวแทนสมาคม/ชมรมศิษย์เก่าคณะต่างๆ ของม.อ.
Post Date: 26 ธันวาคม 2557
เมื่อคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมสวิสโซเตล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพ ได้มีการจัดประชุมร่วมขจอเครือข่ายตัวแทนสมาคม/ชมรมศิษย์เก่าคณะต่างๆ ของ ม.อ. เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี มีผู้ร่วมประชุมล้นหลาม

Golf PSU Open 2013 ประสบผลสำเร็จอย่างดี
Post Date: 26 ธันวาคม 2557
ประสบผลสำเร็จอย่างดี... สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Golf PSU Open 2013 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟ Pinehurst golf club ที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าม.อ.และมิตรสหายของศิษย์เก่ามาร่วมตีกอล์ฟกันคับคั่ง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
Post Date:
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พ.ย. 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ Convention Hall

นายกสมาคมฯ เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์
Post Date:
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการถึง 2 ท่าน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.