Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 5441
Visitors Week 1386
Visitors Today 126
More statistics
News & Activities
ความสำเร็จแห่งงาน "วิศวฯ ดงยาง คืนถิ่น" 45 ปี วิศวฯ ม.อ.
Post Date:
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น 45 ปี วิศวฯ ม.อ. ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ Convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.

สังสรรค์ศิษย์เก่า เลี้ยงรับบัณฑิต NEER'41
Post Date:
รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมประชุมระหว่างคณะวิศวฯ ม.อ. กับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่น 41 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 55 ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย แหล่งชุมนุม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถ

Social Network อำนาจในมือผู้บริโภคกระแสนักช็อปส่วนลดมาแรง
Post Date:
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ได้ทำให้เกิดความต้องการครอบครองอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

E-co Business..เขียว ช่วยโลก ธุรกิจรอด !!
Post Date:
ภัยธรรมชาติที่เล่นงานโลกหนักขึ้นท่ามกลางโจทย์ธุรกิจที่ยากสาหัสขึ้นเรื่อยๆทำให้ E-co Businessอาจกลายมาเป็นทางรอดชี้ชะตาผู้ประกอบการอนาคตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.