Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 14991
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
News & Activities
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 23 สิงหาคม 2560


GOLF PSU OPEN 60
Post Date: 23 สิงหาคม 2560
GOLF PSU OPEN 60 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท แอนด์ คันทรี คลับ ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อสมาชิกแก้ไขเพิ่มเติม 15 สิงหาคม 2560
Post Date: 15 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แก้ไข/เพิ่มเติม ณ วันที่ 15 ส.ค. 2560

ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาคมศิษย์เก่าม.อ.
Post Date: 15 สิงหาคม 2560
ใกล้วาระเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เข้ามาแล้ว คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าม.อ. เชิญทุกท่านที่เป็นศิษย์เก่าม.อ.เข้ามาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อยืนยันสิทธิในการเลือกตั้ง

"สืบสานความดี 50 ปี ม.อ."
Post Date: 27 พฤษภาคม 2560
"สืบสานความดี 50 ปี ม.อ."
รวมช่อศรีตรัง รวมพลังลูกสงขลานครินทร์เเละผู้มีจิตศรัทธา
ในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนในการก่อตั้งเเละเปิดตัว
กองทุน "เพื่อเพื่อนมนุษย์"
วันเสาร์ที่27พ.ค.2560 เวลา 17:30น
ณ.คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระปี พ.ศ. 2560-2563
Post Date: 23 มีนาคม 2560
ด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งมาใกล้ครบวาระแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560
Post Date: 18 มกราคม 2560
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Post Date: 11 มกราคม 2560
เรียนศิษย์เก่าม.อ.ทุกท่าน
ทั้งในสภาวะที่น้ำกำลังท่วม และหลังน้ำลดแล้ว เรายังต้องร่วมบรรเทาทุกข์ ให้กับชาวภาคใต้
ที่ประสบอุทกภัย ด้วยจิตวิญญานแห่งสงขลานครินทร์ "ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่2)
Post Date: 29 ธันวาคม 2559
เนื่องจากสมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น องค์ประชุมไม่ครบร้อยละ ๒๕ หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คนจากสมาชิกทั้งหมด สมาคมฯจึงจำเป็นต้องกำหนดจัด ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) ขึ้น

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2559
Post Date: 29 ธันวาคม 2559
ตามที่สมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา (ร่าง)ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนยกสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๙สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.