Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 21377
Visitors Week 1386
Visitors Today 355
More statistics
News & Activities << ย้อนกลับ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระปี พ.ศ. 2560-2563
ด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งมาใกล้ครบวาระแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

       เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯ ดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560

        เพื่อให้ได้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นตัวแทนสมาชิกสมาคมฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด   คณะกรรมการสรรหาฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งตามแบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบด้านล่างและกรุณาส่งมาที่ :

             ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             อาคารกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 203 ชั้น 2
            15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวนิช
             ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112

(ภายในวันที่  24 กรกฎาคม 2560)

        ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 098 262 9957, 084 111 9143  E-mail: koy_psu@hotmail.comDownload :
- ใบสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.pdf
- ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .pdf
- ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคม 2560.pdf
- ว029-60 หนังสือเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม.pdf

โพสเมื่อ: 23 มีนาคม 2560

ผู้ชม: 1549

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.