Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 23589
Visitors Week 1386
Visitors Today 126
More statistics
News & Activities
PSU Alumni Networking # 1 : "ทางรอดธุรกิจยุค 4.0"
Post Date: 12 ตุลาคม 2561
งานสัมมนาโดยสมาคมศิษย์เก่าม.อ. เพื่อสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าม.อ. ให้เข้มแข็ง ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "ทางรอดธุรกิจยุค 4.0"

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว (Part time)
Post Date: 21 มิถุนายน 2561
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว (Part time)
ตําแหน่ง เลขานุการคณะทำงานการจัดงานรวมช่อศรีตรัง 50 ปี (Senior secretary)
จํานวน 1 ตําแหน่ง รายละเอียดดังไฟล์ที่เเนบ


งานครบรอบ50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 9 มีนาคม 2561


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่
Post Date: 11 มกราคม 2561
นายทะเบียนสมาคมจังหวัดสงขลา ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561


แถลงการณ์จากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเรื่องสมาชิกทุกท่านมีสิทธิลงคะแนนแม้ไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุม
Post Date: 2 ตุลาคม 2560


ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
Post Date: 15 กันยายน 2560
เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 23 สิงหาคม 2560


GOLF PSU OPEN 60
Post Date: 23 สิงหาคม 2560
GOLF PSU OPEN 60 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท แอนด์ คันทรี คลับ ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อสมาชิกแก้ไขเพิ่มเติม 15 สิงหาคม 2560
Post Date: 15 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แก้ไข/เพิ่มเติม ณ วันที่ 15 ส.ค. 2560

ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาคมศิษย์เก่าม.อ.
Post Date: 15 สิงหาคม 2560
ใกล้วาระเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เข้ามาแล้ว คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าม.อ. เชิญทุกท่านที่เป็นศิษย์เก่าม.อ.เข้ามาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อยืนยันสิทธิในการเลือกตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.