Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 13893
Visitors Week 1386
Visitors Today 140
More statistics
News & Activities
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Post Date: 15 พฤษภาคม 2562


งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
Post Date: 15 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญลูกพระบิดาทุกรุ่น ทุกคณะทุกวิทยาเขต มารวมใจเป็นหนึ่งเดียวในงาน

*********************
" 50 ปี หนึ่งเดียวม.อ. รวมช่อศรีตรัง "
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.-22.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทคบางนา


โครงการศูนย์ช่วยเหลือศิษย์เก่าม.อ.ที่ประสบภาวะว่างงาน
Post Date: 28 ธันวาคม 2561
"โครงการศูนย์ช่วยเหลือศิษย์เก่าม.อ.ที่ประสบภาวะว่างงาน"

โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
Post Date: 16 มีนาคม 2562
เปิดรับจองเเล้ววันนี้!!
งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 17.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เปิดรับจองบัตรและโต๊ะร่วมงานในนามกลุ่ม รุ่น สมาคม หรือชมรม

หมายเหตุ : กรุณาจองอย่างน้อ

PSU Alumni Networking # 1 : "ทางรอดธุรกิจยุค 4.0"
Post Date: 12 ตุลาคม 2561
งานสัมมนาโดยสมาคมศิษย์เก่าม.อ. เพื่อสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าม.อ. ให้เข้มแข็ง ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "ทางรอดธุรกิจยุค 4.0"

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว (Part time)
Post Date: 21 มิถุนายน 2561
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว (Part time)
ตําแหน่ง เลขานุการคณะทำงานการจัดงานรวมช่อศรีตรัง 50 ปี (Senior secretary)
จํานวน 1 ตําแหน่ง รายละเอียดดังไฟล์ที่เเนบ


งานครบรอบ50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 9 มีนาคม 2561


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่
Post Date: 11 มกราคม 2561
นายทะเบียนสมาคมจังหวัดสงขลา ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561


แถลงการณ์จากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเรื่องสมาชิกทุกท่านมีสิทธิลงคะแนนแม้ไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุม
Post Date: 2 ตุลาคม 2560


ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
Post Date: 15 กันยายน 2560
เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย



สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.