Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 11309
Visitors Week 1386
Visitors Today 126
More statistics
News & Activities
ตารางกิจกรรม สมาคม เครือข่ายศิษย์เก่าเเละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 8 สิงหาคม 2562
อัปเดตตารางกิจกรรม
สมาคม เครือข่ายศิษย์เก่าเเละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หากท่านใดมีกิจกรรมสามารถเเจ้งเพื่อเพิ่มลงในตารางกิจกรรมต่อไป
(อัปเดต ณ วันที่7/8/2562)

รายงานงบการเงินปี 2561
Post Date: 18 กรกฎาคม 2562
รายงานงบการเงินปี 2561 สำหรับปี 2561
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
Post Date: 19 พฤษภาคม 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 - 17.00 น.
ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
Post Date: 15 มิถุนายน 2562
" 50 ปี หนึ่งเดียวม.อ. รวมช่อศรีตรัง "
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.-22.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทคบางนา


ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Post Date: 15 พฤษภาคม 2562


งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
Post Date: 15 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญลูกพระบิดาทุกรุ่น ทุกคณะทุกวิทยาเขต มารวมใจเป็นหนึ่งเดียวในงาน

*********************
" 50 ปี หนึ่งเดียวม.อ. รวมช่อศรีตรัง "
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.-22.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทคบางนา


โครงการศูนย์ช่วยเหลือศิษย์เก่าม.อ.ที่ประสบภาวะว่างงาน
Post Date: 28 ธันวาคม 2561
"โครงการศูนย์ช่วยเหลือศิษย์เก่าม.อ.ที่ประสบภาวะว่างงาน"

โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
Post Date: 16 มีนาคม 2562
เปิดรับจองเเล้ววันนี้!!
งาน 50 ปีหนึ่งเดียว ม.อ. รวมช่อศรีตรัง
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 17.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เปิดรับจองบัตรและโต๊ะร่วมงานในนามกลุ่ม รุ่น สมาคม หรือชมรม

หมายเหตุ : กรุณาจองอย่างน้อ

PSU Alumni Networking # 1 : "ทางรอดธุรกิจยุค 4.0"
Post Date: 12 ตุลาคม 2561
งานสัมมนาโดยสมาคมศิษย์เก่าม.อ. เพื่อสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าม.อ. ให้เข้มแข็ง ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "ทางรอดธุรกิจยุค 4.0"

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว (Part time)
Post Date: 21 มิถุนายน 2561
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว (Part time)
ตําแหน่ง เลขานุการคณะทำงานการจัดงานรวมช่อศรีตรัง 50 ปี (Senior secretary)
จํานวน 1 ตําแหน่ง รายละเอียดดังไฟล์ที่เเนบ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.