Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 23589
Visitors Week 1386
Visitors Today 282
More statistics
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ
กรอกข้อมูลและเงื่อนไขการค้นหา โดยไม่จำเป็นต้องกรอกให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม Search
รหัสนักศึกษา   วิทยาเขต
ชื่อ นามสกุล
คณะ
จังหวัด   ประเทศ
คำค้นพิเศษ
เรียงลำดับข้อมูล
    

จำนวน : 2,157 รายชื่อ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ ภาควิชา รุ่น วิทยาเขต
2555502 กันยา สุวรรณคีรีขันธ์ วิทยาการจัดการ N/A - หาดใหญ่
3310009 กัมปนาท สันติวราพันธ์
(กัม)
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 24 หาดใหญ่
5610110031 กัลยรัตน์ บุณยะเกียรติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า - หาดใหญ่
1815002 กัลยา ชาญฤทธิ์(เอียดวาโย)
(แว่น)
ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - ปัตตานี
4498435 กัลยากร เกษกมล(เรืองกฤษ)
(จิ๊บ)
เทคโนโลยีและการจัดการ N/A - สุราษฎร์ธานี
2135003 กาญจนา เซ่งไพเราะ วิทยาการจัดการ N/A - หาดใหญ่
2612002 กาญจนา ทองหยัด
(ชี)
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว 16 ปัตตานี
2330172 กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์(เตียวนิชย์)
(กาญ)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษ์ 13 ปัตตานี
2430002 กาญจนา ปักษาศร
(โป่ง)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ - ปัตตานี
2135004 กาญจนา วัฒนะจันทร์ วิทยาการจัดการ N/A - หาดใหญ่
1815506 กานดา ช่วยเมือง(มูสิกพันธ์)
(หมู)
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาแนะแนว - ปัตตานี
4855011 กานต์กมล สิริกุลกานต์ พยาบาลศาสตร์ N/A - หาดใหญ่
3430153 กานต์ธิดา ไม้แพ(เมืองหนู)
(ตูน)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ N/A - ปัตตานี
2730178 กานต์นภัส(เจตสุมนต์) อนุสุข(สุเมธีปราดิษฏ)
(ขวัญ)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 18 ปัตตานี
2830076 กานต์สินี(ฌญาดา) สุขสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 7 ปัตตานี
5510510008 กานต์ฺสินี กลิ่นขจรวงศ์ วิทยาการจัดการ N/A - หาดใหญ่
3010013 กานต์ คุณวิศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - หาดใหญ่
3610005 กานต์ ปล้องอ่อน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 27 หาดใหญ่
1110051 การุณ รังสิเวค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 2 หาดใหญ่
3042001 กำธร พฤกษ์ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ N/A - หาดใหญ่
1510411 กำพล ประทีปชัยกูร
(เหลา)
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 6 หาดใหญ่
2235502 กำราบ พานทอง วิทยาการจัดการ N/A - หาดใหญ่
1110096 กิจสุพจน์ กาญจนเมฆานันต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 2 หาดใหญ่
1610433 กิตติ ธำรงหวัง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล - หาดใหญ่
2020004 กิตติ พงศ์เผ่านิลศิลา วิทยาศาสตร์ N/A - หาดใหญ่
1410258 กิตติ เริ่มประชาธิปไตย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 5 หาดใหญ่
2412005 กิตติ ศิริชัยวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย - ปัตตานี
1510418 กิตติ อารยานุมาศ วิทยาการจัดการ N/A - หาดใหญ่
5110110029 กิตติคุณ จงเจริญ
(เต้)
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 42 หาดใหญ่
2910005 กิตติโชติ จึงไพศาล
(หมี)
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 20 หาดใหญ่
2920008 กิตติพงศ์ ญาณไพศาล วิทยาศาสตร์ N/A - หาดใหญ่
3025001 กิตติ์พงศ์(กนก ) สัญชาตวิรุฬห์
(หนก)
แพทยศาสตร์ N/A 15 หาดใหญ่
1815003 กิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต
(ต่าย)
ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยียาง 8 ปัตตานี
1420206 กิตติพงษ์ ศิริโชติ
(พงษ์)
วิทยาศาสตร์ เคมี 3 หาดใหญ่
2910007 กิตติพันธ์ ศิลป์ประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา - หาดใหญ่
2810008 กิตติพันธุ์ บุญเกิด วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - หาดใหญ่
2310005 กิตติมา หงษ์หิรัญเรือง(เพชรแก้ว) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 14 หาดใหญ่
- กิตติวุฒิ อรรถวัฒนาถ N/A N/A - N/A
2710008 กิตติศักดิ์ อัจจนานุรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 18 หาดใหญ่
1110101 กิติพงษ์ ชาญไววิทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล - หาดใหญ่
2310006 กิติศักดิ์ สังข์แก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - หาดใหญ่
2820004 กุลชา จุลเสน วิทยาศาสตร์ N/A - หาดใหญ่
5311010015 กุลธิดา พาทีทิน(อู่รัชตมาศ)
(กิ๊ก)
อุตสาหกรรมเกษตร N/A 34 หาดใหญ่
1515282 กุลปราณี เอกะวิภาต
(แมวดำ)
ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา 5 ปัตตานี
4040002 กุลยา เจริญวัฒน์อนันต์ ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการเกษตร - หาดใหญ่
4035025 กุลวดี ลิ่มอุสันโน
(กล้วย)
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ - หาดใหญ่
2720006 เกตุธัช สุทธิถวิล วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ - หาดใหญ่
1910004 เกริกชัย ทองหนู
(ดำ)
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 10 หาดใหญ่
2910010 เกรียงไกร ไชยช่วย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล - หาดใหญ่
2710010 เกรียงไกร สิทธิโอสถ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 18 หาดใหญ่

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.