Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 5187
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
ข้อบังคับสมาคมฯ

ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉบับแก้ไขปี 2559

หมวด 1
ข้อความทั่วไป


ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า “สศ.มอ.” ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Prince of Songkla University Alumni Association” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PSUA”

ข้อ 2. สมาคมมีเครื่องหมายเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีข้อความว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION

ข้อ 3. สมาคมมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมนี้
อาจมีสาขาของสมาคมได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และจดทะเบียนตามกฎหมายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ

ข้อ 4. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป

หมวด 2
บทนิยาม


ข้อ 5. ในข้อบังคับนี้
5.1 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.2 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.3 “นายก” หมายความว่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.4 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการกิจการของสมาคม
และผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
5.5 “กรรมการกลาง” หมายความว่า ผู้แทนขององค์การนักศึกษาเก่าของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯ
5.6 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีการเงินของสมาคมซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี นั้นๆ

หมวด 3
วัตถุประสงค์


ข้อ 6. สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6.2 ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก มหาวิทยาลัย และสังคม
6.3 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวด 4
สมาชิก


ข้อ 7. สมาคมมีสมาชิก 3 ประเภท คือ
7.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ซึ่งเคยได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
7.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไม่ใช่สมาชิกตามข้อ 7.1
7.3 สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้มีอุปการคุณ
หรือให้ความสนับสนุนกิจการของสมาคม ซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียง ไม่
น้อยกว่า สามในสี่ของที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคม

ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
8.1 ให้ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯตามระเบียบที่สมาคมฯกำหนดไว้
8.2 สมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุง และนายทะเบียนได้ลงทะเบียนแล้ว

ข้อ 9. ค่าบำรุงสมาชิก
9.1 สมาชิกสามัญ ต้องสมัครเสียค่าบำรุงการเป็นสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวตลอดชีพ
จำนวนเงิน 300 บาท(สามร้อยบาท)
9.2 สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ข้อ 10. สิทธิของสมาชิก
10.1 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิร่วมกิจกรรม เสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานของสมาคม แต่การออกเสียง
เกี่ยวกับการบริหารงาน และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมให้เป็นสิทธิของสมาชิกสามัญ
เท่านั้น
10.2 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิใช้ประโยชน์ในสถานที่ และบริการของสมาคม
10.3 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิซักถามเกี่ยวกับการบริหารงาน ตลอดจนฐานะการเงินของสมาคม
10.4 สิทธิอื่นๆ ที่สมาคมมีมติ

ข้อ 11. หน้าที่ของสมาชิก
11.1 ช่วยเหลือและเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคม
11.2 แจ้งให้สมาคมทราบเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือที่อยู่
11.3 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม

ข้อ 12. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
12.1 ตาย
12.2 ลาออก
12.3 ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสมาคม และที่ประชุมกรรมการบริหารมีมติให้จำหน่ายชื่อ
สมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริหาร
12.4 ไม่ชำระค่าบำรุง ตามข้อ 9

หมวด 5
การบริหารงานของสมาคม


ข้อ 13. ให้มีการเลือกนายกสมาคมฯ จากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ และนายกสมาคม เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง โดยมาจากสมาชิกสามัญของสมาคม เรียกว่า คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน
เพื่อทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของสมาคม มีตำแหน่งและหน้าที่ ประกอบด้วย

1) นายกสมาคม ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนของสมาคม ในการติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรและบุคคลภายนอก มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและเจ้าหน้าที่ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ให้การรับรองต่างๆ ในนามสมาคม เรียกประชุม และทำหน้าที่ประธาน
การประชุม ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสมัยวิสามัญ เพื่อควบคุมและดำเนินการประชุมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับสมาคม
2) อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคม ทำหน้าที่แทนนายก
สมาคมกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) เลขาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการของสมาคม ในการบริหารงานของสมาคม ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหาร กำกับดูแลงานด้านเอกสาร งานธุรการ ตลอดจนทำหน้าที่เลขานุการที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมใหญ่ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
4) รองเลขาธิการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการและปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กรณีที่เลขาธิการไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
5) เหรัญญิก ทำหน้าที่กำกับดูแลรายรับ-รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สินของสมาคม การจัดทำบัญชีงบประมาณ
งบดุลและรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินของสมาคมตลอดจนจัดทำรายงานสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารในการประชุมแต่ละครั้ง และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือสมัยวิสามัญ
6) นายทะเบียน ทำหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนสมาชิก การรับสมัครสมาชิก จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก หรือปฏิบัติ หน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของสมาคม
8) ตำแหน่งและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นในภายหลัง

13.1 นายกสมาคมอยู่ในตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจาก
หน้าที่ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ให้อุปนายกคนหนึ่งหรือกรรมการคนหนึ่ง ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควร ทำ
หน้าที่แทนนายกไปจนกว่าครบวาระ กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งวาระเท่านายกสมาคม หรือ ผู้ทำ
หน้าที่แทนนายกสมาคมในกรณีนายก สมาคมพ้นจากหน้าที่ก่อนวาระ แล้วแต่กรณี
13.2 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
13.2.1 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
13.2.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และออกระเบียบในการดำเนินงาน ของสมาคม
13.2.3 แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน หรือพนักงานหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อ
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมได้ตามความจำเป็น
13.2.4 จัดให้มีรายงานประจำปี และงบแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
13.3 ให้นายกแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามความในข้อ 13 วรรคแรก
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง
13.4 คณะกรรมการบริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการบริหารจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
การพิจารณาปัญหาใดๆ หรือการลงความเห็นให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
13.5 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
13.5.1 ครบกำหนดตามวาระ
13.5.2 ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 12
13.5.3 ลาออก
13.5.4 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อ 14. ให้นายกเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของสมาคม และเป็นตัวแทนของสมาคมในการดำเนินการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก นายกอาจมอบหมายอำนาจเช่นว่านี้ให้แก่กรรมการบริหารโดยทำเป็นหนังสือ

ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่จะครบกำหนดออกตามวาระแล้ว แต่ยังไม่มีการประชุมใหญ่ หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ข้อ 16. ให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เมื่อคณะกรรมการบริหารชุดก่อนส่งมอบทรัพย์สิน บัญชีเอกสาร
และเงินสดของสมาคมที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับเลือกตั้ง

ข้อ 17. ให้นายกแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหาร นโยบายและแผนงานให้สมาชิกทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้ตั้ง
คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 18. ให้คณะกรรมการกลางมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ประสานงานระหว่างสมาคมและองค์การนักศึกษาเก่าของแต่
ละคณะ วาระกรรมการกลางมีวาระเท่ากับนายกสมาคม

ข้อ 19. รายได้ของสมาคมได้มาจาก
19.1 ค่าบำรุงของสมาชิก
19.2 เงินที่ได้รับบริจาค
19.3 ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของสมาคม
19.4 รายได้อื่นๆ

ข้อ 20. รายได้ของสมาคมทุกประเภทให้ฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรในนามของสมาคม
20.1 นายกมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินในนามของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท
หากจ่ายเงินเกินจำนวนนี้ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
20.2 ให้เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดสำรองจ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท
20.3 ให้เหรัญญิกจัดทำงบฐานะการเงินเสนอต่อนายกทุกรอบ 2 เดือน และต้องรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทราบทุกรอบ 4 เดือน
20.4 หลักฐานและใบสำคัญทางการเงินทุกฉบับ สมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อการ
ตรวจสอบ ตามระเบียบที่สมาคมกำหนด
20.5 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมต้องมีลายมือชื่อของกรรมการบริหารต่อไปนี้ คือ นายก หรือ อุปนายก หรือ
เลขาธิการ หรือ เหรัญญิก ลงนามร่วมกันอย่างน้อย 2 คน

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมทุกปี ผู้สอบบัญชีจะต้อง
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

หมวด 6
การเลือกตั้งนายกสมาคม


ข้อ 22. เมื่อคณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งมาครบ 2 ปี ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมในวันประชุมใหญ่ปีถัดไป ภายในกำหนด 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง วิธีการเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว

หมวด 7
การประชุมใหญ่


ข้อ 23. การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมให้กระทำเป็นปกติอย่างน้อยปีละครั้ง
23.1 ให้นายกสมาคมหรือเลขาธิการเรียกประชุมโดยแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม และหรือบัตรออกเสียงลงมติให้แก่สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันประชุม
23.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่อาจใช้วิธีส่งบัตรทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกกรอกข้อความออกเสียงลงมติได้และให้ถือว่าจำนวนคะแนนเสียงตามบัตรนั้นเป็นมติของที่ประชุม
23.3 วิธีการใช้บัตรและการออกเสียงลงมติให้คณะกรรมการบริหารกำหนดเป็นระเบียบขึ้น
23.4 การประชุมใหญ่สามัญจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนสมาชิกสามัญ
หรือ ไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ให้สมาชิกใช้บัตรออกเสียงลงมติให้นับจำนวนบัตรเป็นองค์ประชุมด้วย
23.5 หากการประชุมตามความในวรรคก่อนมีสมาชิก มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เลขาธิการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในกำหนด 30 วัน นับจากกำหนดวันที่นัดแล้ว และในครั้งนี้หากมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของสมาชิกสามัญ หรือไม่น้อยกว่า 30 คน ให้ถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ 24. การประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ดังนี้
24.1 เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความจำเป็น ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมใหญ่วิสามัญด้วยวิธีแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ
24.2 เมื่อสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ได้เข้าชื่อร่วมกันร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารให้เรียกประชุม ให้เลขาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายรีบดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับการร้องขอ
- การประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของสมาชิกทั้งหมด หรือไมน้อยกว่า 100 คน จึงเป็นองค์ประชุม
- หากการประชุมตามความในวรรคก่อน มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นด้วย
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุม ให้เลขาธิการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในกำหนด 30 วัน
และในครั้งนี้หากมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นมีขึ้นด้วยสมาชิกสามัญร้องขอ ก็ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป

ข้อ 25. ในการประชุมแต่ละครั้งให้นายกเป็นประธาน ถ้านายกไม่มาประชุมให้อุปนายกเป็นประธาน ถ้านายกและอุป
นายกไม่มาประชุมให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแทน

ข้อ 26. นอกจากข้อบังคับนี้ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

หมวด 8
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ


ข้อ 27. สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน มีความประสงค์จะขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดๆใน
ข้อบังคับนี้ ให้เสนอร่างข้อบังคับที่ตนเห็นสมควรพร้อมด้วยเหตุผลส่งไปยังเลขาธิการไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวัน
ประชุมใหญ่สามัญ และให้เลขาธิการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 28. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดๆ ในข้อบังคับนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนน
เสียง 3 ใน 4 ของผู้เข้าประชุม และจะต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่

หมวดที่ 9
การเลิกสมาคมและการชำระบัญชี


ข้อ 29. นอกจากการเลิก ตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามคำสั่งศาลแล้วที่ประชุมใหญ่สามัญ โดยมติของเสียง
ข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด อาจมีมติให้เลิกสมาคมได้

ข้อ 30. ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีโดยเร็ว และการชำระบัญชีนั้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะเลิกสมาคม

ข้อ 31. ทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชีให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.