Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 5187
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 15 (วาระปัจจุบัน 2560-2563)
       

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วาระปี 2560-2563)

jkjhjhkjhkjh     
 
1

นายสมพงษ์  เจริญสุข
นายกสมาคมฯ
2

นายชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์    
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรม  
3


นายทศพร  ศรีเอี่ยม  
 
อุปนายก ฝ่ายระดมทุนและภาคีการสนับสนุน 
4

นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
อุปนายก วิทยาเขตหาดใหญ่
5

นายภูษิต ถ้ำจันทร์
อุปนายก วิทยาเขตปัตตานี
6

นายวิทยา  แซ่ตั้ง
อุปนายก ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน
7

นายภาสกร ใหลสกุล
 
เลขาธิการ
8

นายกิตติ  ศิริชัยวัฒน์
กรรมการฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
9

นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและระเบียบข้อบังคับ  
10

นายณัฐพงศ์  ภาวศุทธินนท์    
กรรมการฝ่ายการอำนวยความสะดวกและพิธีการ
11

นายภิญโญ  แก้วสุวรรณ
กรรมการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม
12

นายสุริยา จิรสถิตสิน 
นายทะเบียน
13

นายประวิทย์ บุญผล  
กรรมการฝ่ายพัฒนาการรับสมาชิกและสนับสนุนงานทะเบียน 
14
นายสมุทร  ขอถาวรวงศ์
กรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก  
15

นางอัมพร  อรุณศรี  
กรรมการผู้ช่วยอุปนายกวิทยาเขตหาดใหญ่
16


นางเสตนา รัตนบุรี ทองคำชุม
รองเลขาธิการ
     
     
 

 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.