Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 13893
Visitors Week 1386
Visitors Today 140
More statistics
สมาชิกสมาคมฯ และการสมัครสมาชิก

ประเภทของสมาชิกสมาคมฯ
  1. สมาชิกสามัญ
ได้แก่ ผู้ซึ่งเคยได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เสียค่าบำรุงการเป็นสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวตลอดชีพจำนวน 300 บาท
  1. สมาชิกวิสามัญ
ได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไม่ใช่สมาชิกตามข้อ 1.
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้มีอุปการคุณ
หรือให้ความสนับสนุนกิจการของสมาคม ซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียง ไม่
น้อยกว่า สามในสี่ของที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมไม่ต้องเสียค่าบำรุงสมาชิก
 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  1. ให้ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯตามระเบียบที่สมาคมฯกำหนดไว้
  2. สมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุง และนายทะเบียนได้ลงทะเบียนแล้ว
(ถ้าท่านต้องการสมัครสมาชิกโดยการส่งใบสมัครทางอีเมล กรุณาดูรายละเอียดที่ด้านล่างของหน้านี้)

ค่าบำรุงสมาชิก
  1. สมาชิกสามัญ ต้องสมัครเสียค่าบำรุงการเป็นสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวตลอดชีพจำนวนเงิน 300 บาท(สามร้อยบาท)
  2. สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

                     คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบร์ชัวร์แนะนำสมาคม (ข้อมูลอาจไม่ทันสมัย)

=========================================================================================
ถ้าท่านต้องการสมัครสมาชิกโดยการส่งใบสมัครทางอีเมล ให้ดำเนินการดังนี้

1.
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ (หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลสมาชิก)
    
คลิกที่นี่สำหรับใบสมัครไฟล์ Word

2. กรอกใบสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย
3. โอนเงินค่าสมาชิกเข้าบัญชีสมาคม ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
4. ถ่ายรูป ใบสมัคร พร้อมสลิปโอนเงิน ส่งอีเมล ให้ทางอีเมลแอดเดรสที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
5. เมื่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ และนายทะเบียนสมาคมฯ รับทราบและได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ผลอย่างไรก็จะแจ้งยืนยืนการรับเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล พร้อมกับส่งใบเสร็จให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป
6. ถ้าท่านสมัครแล้ว และไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาอันควร กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตามข้อมูลrด้านล่าง


==========================================================================================

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกุลธิดา อู่รัชตมาศ (กิ๊ก)
เลขาฯ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรสำนักงาน : 074-282953 ในเวลาทำงาน(เหมือนราชการ)
อีเมล์ : kooltida.psua@gmail.com


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.