Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 5187
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
ประวัติสมาคมฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อ กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และ เป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง นับตั้งแต่ปี 2510 ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เรามีศิษย์เก่าประมาณ 100,000 คน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา ทั้งอาจารย์ และนักศึกษาของเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยของเรา ให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยยังคงต้องดำเนินไปไม่สิ้นสุด และ นับวันจะยิ่งท้าทายต่อสปิริตของ "ลูกสงขลานครินทร์" มากขึ้นทุกวัน สมดังคำกล่าวของอาจารย์รุ่นแรก ท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า "เราต่างก็เป็นคลื่นที่ไหลตามกันมา เพื่อร่วมกันผลักดัน ม.อ. กันคนละยุค คนละสมัย”

ด้วยปณิธานที่ว่า

"ร่มศรีตรังยังเพรียกร่ำเรียกหา ลูกสงขลานครินทร์อยู่ถิ่นไหน

แม้ห่างกันพันแสนด้าวแดนใด มอบดวงใจไว้ที่ร่มศรีตรัง"


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สน.มอ.) จึงได้เกิดขึ้น จดทะเบียนเป็น "สมาคม" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 และได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2526 วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก มหาวิทยาลัย และสังคม

3. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

และมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลายุคการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง และนโยบาย
 

ปัจจุบัน (2540 - 2552)

17 มีนาคม 2541 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการ

เลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ชุดที่ 7 ได้แก่ คุณไกรธีระ กิตติศรีไสว

 

17 มีนาคม 2543 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการ

เลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ชุดที่ 8 ได้แก่ คุณประสงค์ เพิ่มอารยวงศ์

 

17 มีนาคม 2545 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการ

เลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ชุดที่ 9 ได้แก่ คุณประสงค์ เพิ่มอารยวงศ์

 

13 มีนาคม 2547 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการ

เลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ชุดที่ 10 ได้แก่ คุณสุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล

 

4 มิถุนายน 2549 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการ

เลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ชุดที่ 11 ได้แก่ คุณสุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล

 

29 มีนาคม 2552 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการ

เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชุดที่ 12 ได้แก่ คุณวัฒนา ทองศิริ
ยุคที่ 2 การจัดตั้งสมาคม (2530-2540)

3 – 12 กค.2530 สมาคมฯ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยและหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการครบรอบ 20 ปี ม.อ. PSU FAIR AND TECHNOLOGY’87
 

4 กค.2530 สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย จัดงานคืนสู่เหย้า ครบรอบ 20 ปี ม.อ. “ รวมกิ่งศรีตรัง ”

15 สค.2530 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชุดที่ 2 ได้แก่ คุณสัมพันธ์ ศรีนันท์ (ผกาวรรณ)


กรกฎาคม 2532 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชุดที่ 3 ได้แก่ คุณชาติ ลีลาภรณ์


28 กันยายน 2534 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ ในงาน "พริ้วศรีตรัง" เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
ผลการ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชุดที่ 4 ได้แก่ คุณกอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์


มิถุนายน 2535 สมาคมฯ ย้ายสำนักงานจาก ตึกฟักทอง มายัง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


27 พฤศจิกายน 2536 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
ผลการเลือกตั้ง นายก สมาคมฯ ชุดที่ 5 ได้แก่ คุณประพันธ์ บุณยเกียรติ


17 มีนาคม 2539 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชุดที่ 6 ได้แก่ คุณไกรธีระ กิตติศรีไสว


3 พฤศจิกายน 2539 สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่ เพื่อแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯยุคแรก (2514-2528)

2514 บัณฑิตรุ่นแรก ม.อ. จำนวน 13 คน ออกผจญภัยในโลกกว้าง
 

2514 – 2522 มีศิษย์เก่าคิดตั้งสมาคมหลายกลุ่ม แต่ก็ไม่สำเร็จสักกลุ่มเดียว
 

16 กพ. 2523 ท่านอาจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ และท่านอาจารย์วิมลยุตต์ วรรณสว่าง ได้นัดหมายให้ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ จำนวนประมาณ 15 คน ไปรับประทานอาหารที่บ้านของท่านอาจารย์ผาสุข และพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ากลุ่มนี้ ประชุมกันอีก 2 ครั้ง ออกจดหมายข่าวหนึ่งฉบับก็สลายตัวอีกตามเคย


มีค.2524 ศิษย์เก่าบางคนจากกลุ่มบ้านอาจารย์ผาสุขกับศิษย์เก่าคนอื่นๆที่ทำงานในม.อ.หาดใหญ่ ได้รวมตัวกันจัดทำ “จดหมายข่าวสายใยศรีตรัง” ขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์
 

7 กค.2524 จัดประชุมศิษย์เก่าจากคณะต่างๆ กว่า 20 คน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเฉพาะกิจ กลุ่มศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ ขึ้นโดยมี คุณทวีศรี พิตรปรีชาเป็นประธานกลุ่ม กลุ่มนี้ได้พยายามเน้นความต่อเนื่องของกลุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงาน และได้เตรียมร่างระเบียบสมาคม
 

10 ธค.2524 “กลุ่มศิษย์เก่าสงขลานครินทร์” ได้ตระหนักดีว่าสมาคมตั้งขึ้นได้ง่ายแต่รักษาได้ยาก จึงได้พยายามระดมความคิดความร่วมมือจากเพื่อนๆมากขึ้นและได้จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าในม.อ. และบริเวณจังหวัดใกล้เคียงขึ้น ณ ใต้ตึกคณิตศาสตร์ ม.อ. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน
 

25 กพ.2525 กลุ่มฯ ขอยื่นจดทะเบียนสมาคม ซึ่งได้รับการแก้ไขจากบุคคลสำคัญๆหลายท่าน รวมทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
 

26 มค.2526 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่กลุ่มฯ ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2526
 

3 – 4 กค.2526 กลุ่มศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ ได้เชิญศิษย์เก่าจำนวนประมาณ 40 คน ร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวนโยบายและเลือกตั้งกรรมการชุดรักษาการณ์ ณ เขตสงวนพันธุ์นกน้ำ ทะเลน้อย ผลการเลือกตั้งคุณประสาท มีแต้ม เป็นนายกสมาคมฯ ชุดรักษาการณ์


26 มค.2528 สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 ชื่องาน “รำลึกค่าสงขลานครินทร์ เทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย” เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ ซึ่งมีวาระคราวละ 2 ปี และเสนอแนวความคิด เห็นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวความคิดในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัย ในปี 2530 ด้วย
ผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ชุดที่ 1 ได้แก่ คุณไกรธีระ กิตติศรีไสว


 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.